Logo
 
Loading...

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ BILETÓW W MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO W KRAKOWIE

 

§ 1

Definicje

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej

 • 1) „Muzeum” – Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, adres siedziby: al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Województwa Małopolskiego pod numerem RIK 16/99, NIP 675-10-00-452;
 • 2) „Regulamin” – niniejszy Regulamin sprzedaży internetowej biletów w Muzeum;
 • 3) „System” – system sprzedaży biletów iKSORIS poprzez stronę internetową Muzeum;
 • 4) „Strona” – strona internetowa: rezerwacje.muzeumlotnictwa.pl, służąca do sprzedaży biletów poprzez System;
 • 5) „Kupujący” – każda osoba, w tym konsument, nabywająca bilety za pośrednictwem Systemu;
 • 6) „Użytkownik” – każda osoba korzystająca z Systemu;
 • 7) „Wydarzenie” – usługi (lekcje muzealne, warsztaty edukacyjne i modelarskie, zwiedzanie z przewodnikiem) lub inne jednostkowe wydarzenia organizowane przez Muzeum (np. koncert, wernisaż, piknik lotniczy), dla których Muzeum prowadzi internetową sprzedaż biletów;
 • 8) „Bilet” – bilet wstępu, uprawniający do wstępu na określone Wydarzenie (skorzystanie z usługi lub wstęp na inne jednostkowe wydarzenie);
 • 9) „Strona płatności" – strona internetowa, administrowana przez firmę BlueMedia S.A. z siedzibą w Sopocie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000320590.

 

 § 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży internetowej Biletów przez Muzeum przy wykorzystaniu Systemu.
 2. Warunkiem zakupu Biletów poprzez System jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień. Zaakceptowanie Regulaminu stanowi jednocześnie oświadczenie woli i kreuje wzajemne zobowiązania prawne między Kupującym a Muzeum.
 3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Systemu zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem:
  • 1) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet,
  • 2) skrzynka poczty elektronicznej,
  • 3) rachunek bankowy z opcją dostępu do Internetu.
 5.  Proces zakupu Biletów za pomocą Systemu składa się z następujących etapów:
  • 1) złożenie zamówienia;
  • 2) wybór sposobu płatności za Bilety;
  • 3) realizacja zamówienia.

 § 3

Złożenie zamówienia

 1. Etap złożenia zamówienia obejmuje wykonanie kolejnych czynności:
 • 1) wybór Wydarzenia, daty Wydarzenia, rodzaju i ilości Biletów oraz dodanie ich do koszyka,
 • 2) prawidłowe wypełnienie obowiązkowych pól Formularza zamówienia lub zalogowanie się do Konta Użytkownika. Zalogowanie wymaga uprzedniego założenia Konta Użytkownika,
 • 3) sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych i szczegółów zamówienia,
 • 4) zaakceptowanie warunków Regulaminu oraz Polityki Prywatności,
 • 5) złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w opcję „KUPUJĘ I PŁACĘ”,
 • 6) przejście do Strony płatności;
 • 7) wystawienie faktury (opcjonalnie).
 1. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia na podany adres e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia, kwocie do zapłaty i podaniem opcji zapłaty.

 

 § 4

Opłacenie zamówienia

 1. Kupujący zobowiązany jest do opłacenia zamówienia w terminie do 1 godziny od jego złożenia. Nieopłacenie zamówienia w terminie powoduje jego automatyczne anulowanie. W przypadku anulowania zamówienia Kupujący otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość o anulowaniu zamówienia.
 2. Kupujący dokonuje zapłaty za Bilety zamówione poprzez Stronę.
 3. Zapłata za dane zamówienie powinna zostać dokonana jednorazowo.
 4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowości w funkcjonowaniu banku, wskazanego przez Kupującego w czasie dokonywania zapłaty.
 5. Muzeum wystawia faktury na wniosek Kupującego, po przekazaniu danych do faktury w Formularzu zamówienia. Faktura jest wystawiana po dokonaniu płatności i przesyłana na podany przez Kupującego adres e-mail. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie faktury w formie elektronicznej.
 6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego, nieprawdziwych lub błędnych danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

 

 § 5

Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty z systemu PayU.
 2. Przyjęcie płatności i realizacja zamówienia są potwierdzone poprzez wygenerowaną poprzez System wiadomość, przesyłaną na wskazany przez Kupującego adres e-mail, zawierająca zakupione Bilety zapisane w pliku w formacie PDF.
 3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skasowanie lub nieodebranie przez Kupującego otrzymanych powiadomień oraz za skutki przekazania przez Kupującego osobom trzecim danych dotyczących zamówienia. Udostępnienie Biletu przez Kupującego osobie trzeciej wiąże się z ryzykiem wykorzystania przez tą osobę Biletu, ponieważ Muzeum akceptuje wyłącznie Bilet osoby, która jako pierwsza wykorzysta Bilet.

 § 6

Konto użytkownika

 

 

 1. Rejestracja konta użytkownika jest bezpłatna i możliwa po kliknięciu w pozycję „Rejestracja”, znajdującej się w zakładce „Użytkownik” lub pod pozycją „rejestracja” znajdującą się pod Formularzem zamówienia, pojawiającym się po wyborze biletów i dodaniu ich do koszyka.
 2. Konto użytkownika pozwala na zapisanie danych użytkownika, historii zamówień oraz powiązanych z kontem danych do faktury dla kilku podmiotów (np. osoby fizycznej i firmy).

 § 7

Bilety

 1. Ceny Biletów określa cennik, który jest zamieszczony na stronie internetowej Muzeum: https://muzeumlotnictwa.pl/zwiedzanie/#ceny
 2. Ceny Biletów podawane są w walucie polskiej i są cenami brutto.
 3. System umożliwia zakup wybranych Biletów z cennika Muzeum.
 4. Termin ważności Biletu jest określony na Bilecie. Zakupiony Bilet obowiązuje na wybrane przez Kupującego Wydarzenia w danym dniu.
 5. Tylko ważny Bilet uprawnia do jednorazowego wejścia na Wydarzenie. Przy wejściu na Wydarzenie należy okazać Bilet pracownikowi Muzeum oraz okazać dokumenty uprawniające do ulgi przy jego zakupie i dokonać odczytu Biletu we właściwym czytniku.
 6. Nieokazanie dokumentu uprawniającego do ulgi skutkuje odmową uznania prawa do ulgi i koniecznością zakupienia normalnego Biletu.

 

 § 8

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Kupujących/Użytkowników są chronione i przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (dalej jako „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
 2. Muzeum jest administratorem danych osobowych Kupujących/Użytkowników.
 3. Muzeum przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a), b) i f) RODO na podstawie akceptacji Regulaminu lub założenia Konta Użytkownika lub zalogowania do Systemu lub udzielenia zgody na otrzymywanie newsletter-a.
 4. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.
 5. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w Muzeum zgodna z art. 13 RODO wraz z aktualnym obowiązkiem informacyjnym jest zamieszczona na stronie internetowej: https://muzeumlotnictwa.pl/ochrona-danych-osobowych/.
 6. Informacji w sprawach związanych z ochroną danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych w siedzibie Muzeum: al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków; e-mail: iodo@muzeumlotnictwa.pl.
 7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych, w tym osobowych w Formularzu zamówienia.
 8. Muzeum wykorzystuje pliki „cookies”, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Systemu, w szczególności procesu autoryzacji i zapamiętywania ustawień osobistych. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Polityka prywatności jest zamieszczona na stronie internetowej: https://muzeumlotnictwa.pl/polityka-prywatnosci/.

 

 § 9

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupu i korzystania z Biletów należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres mailowy Muzeum: kasa@muzeumlotnictwa.pl w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zaistniałego zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 2. W reklamacji Kupujący powinien podać:
  • 1) numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja,
  • 2) podstawę reklamacji wraz z opisem sytuacji, której reklamacja dotyczy,
  • 3) imię i nazwisko,
  • 4) adres e-mail,
  • 5) numer telefonu.
 1. Reklamacje są rozpatrywane przez Muzeum w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, z wyłączeniem sytuacji, gdy podstawą reklamacji są okoliczności leżące po stronie operatora płatności Blue Media. W takim przypadku reklamacja zostanie przekazana operatorowi płatności Blue Media i rozpatrzona przez niego (termin rozpatrzenia reklamacji może ulec w takim wypadku wydłużeniu). Kupujący o decyzji zostanie poinformowany zwrotną wiadomością e-mail.
 2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego przysługuje mu zwrot ceny zapłaconej za Bilety, których dotyczy uznanie reklamacji. Zwrot następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

 

 § 10

Zwrot Biletów

 1. Zakupione poprzez System Bilety nie podlegają zwrotowi. Dotyczy to także Kupujących posiadających status konsumenta, stosownie do art. 38 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2020r. poz. 287 z późn. zm.). Bilety nie podlegają także wymianie na Bilety na inne Wydarzenia.
 2. Akceptując Regulamin, Kupujący oświadcza, że został poinformowany o tym, że nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu ceny za zakupione Bilety.

 

 § 11

Inne postanowienia

 1. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu, przerwy, błędy w działaniu Systemu oraz za wiadomości lub dane zagubione lub utracone w sieci Internet z przyczyn niezależnych od Muzeum.
 2. Przed wizytą w Muzeum należy sprawdzić czy w wybranym dniu Muzeum będzie otwarte dla zwiedzających oraz jakie wystawy będą dostępne do zwiedzania. Informacje dotyczące godzin otwarcia oraz czasowego wyłączenia poszczególnych ekspozycji są zamieszczane na stronie internetowej Muzeum: www.muzeumlotnictwa.pl.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo do ustalenia czasu rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Biletów poprzez System na Wydarzenia oraz wstrzymania sprzedaży poprzez System w z przyczyn losowych lub technicznych.
 4. Koszty połączenia w celu pobrania wiadomości e-mail ponosi Kupujący, zgodnie z taryfą swojego operatora.
 5. Na terenie Muzeum zwiedzający zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu zwiedzania, który jest zamieszczony na stronie internetowej Muzeum: https://muzeumlotnictwa.pl/regulamin-zwiedzania/. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu pracownicy i obsługa wystaw Muzeum mają prawo poprosić osoby naruszające Regulamin o opuszczenie terenu Muzeum. W takim przypadku nie przysługuje zwrot pieniędzy za zakupiony Bilet.
 6. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminów.
 7. Informacji i wyjaśnień udzielają pracownicy rezerwacji telefonicznie w następujących godzinach: wtorek-sobota od 9:00 do 16:30, pod numerem +48 12 642 87 00 w. 0 oraz pocztą elektroniczną pod adresem: kasa@muzeumlotnictwa.pl.
 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego ustawy o prawach konsumenta.
 9. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu złożenia zamówienia.
 10. W razie wystąpienia sporów z Kupującym/Użytkownikiem Muzeum stara się rozwiązać sprawę polubownie. Sądem właściwym do rozpoznawania wszelkich zaistniałych konfliktów jest właściwy sąd powszechny.